Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteit en vertrouwenspersonen

Klachtenregeling – Vertrouwenspersonen

Klachtenregeling

Ben je een klant van een voedselbank?

Voor klachten over die voedselbank kun je je wenden tot het bestuur van de voedselbank waar je klant bent. De gegevens over het indienen van klachten en over het bestuur tref je aan op de website van jouw voedselbank. Daar is ook de Klachtenregeling te vinden waarover iedere voedselbank moet beschikken. Als de klacht een bestuurslid betreft, dient de klacht bij de overige bestuursleden van de voedselbank te worden ingediend en door hen te worden behandeld.
Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022.
Het bestuur van jouw voedselbank is aan zet bij de behandeling van jouw klacht en komt met een oordeel. In het geval dat het proces daarnaartoe onredelijk verlopen mocht zijn, of als je niet durft te klagen dan kan je terecht bij klachten@voedselbankennederland.nl. We kijken dan samen met jou naar de klacht.

Ben je vrijwilliger bij een voedselbank of bij Voedselbanken Nederland?

Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank of bij Voedselbanken Nederland (als je daar vrijwilliger bent); de Klachtenregeling 2023 van Voedselbanken Nederland vind je hier. Voor de klachtenregeling van jouw voedselbank moet je website van die voedselbank raadplegen. Als de klacht een bestuurslid betreft, dient de klacht bij de overige bestuursleden van de desbetreffende organisatie te worden ingediend en door hen te worden behandeld.
Indien de klacht een (vermoeden van) integriteitsschending of grensoverschrijdend seksueel gedrag betreft, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022 (klik hier).
Het bestuur van jouw voedselbank is aan zet bij de behandeling van jouw klacht en komt met een oordeel. In het geval dat het proces daarnaartoe onredelijk verlopen mocht zijn, of als je niet durft te klagen, dan kan je terecht bij klachten@voedselbankennederland.nl. We kijken dan samen met jou naar de klacht

Ben je leverancier of op andere wijze betrokken bij een voedselbank?

Je kunt jouw klacht bij het bestuur van die voedselbank indienen. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling doen bij Voedselbanken Nederland. De klacht kan ter bemiddeling worden gestuurd naar klachten@voedselbankennederland.nl.

Interne klachten?

Het gaat hierbij om klachten van voedselbanken over andere voedselbanken, over een regionaal distributiecentrum, over Voedselbanken Nederland, over andere organisaties die nauw met Voedselbanken Nederland zijn verbonden en als zodanig zijn aangewezen, of over het Regionaal Overleg Platform en vice versa. Deze klachten worden behandeld door het bestuur van de organisatie waartegen de klacht is gericht. In alle gevallen wordt een maximale inspanning verricht de klacht in goed overleg tussen partijen op te lossen, waarbij Voedselbanken Nederland desgevraagd een bemiddelende rol speelt. De klacht kan ter bemiddeling worden gestuurd aan klachten@voedselbankennederland.nl.

Als de kwestie door bemiddeling van de vereniging niet tot een bevredigende oplossing leidt, staat voor elk van de betrokken partijen de mogelijkheid van beroep open bij het Arbitragecollege Voedselbanken Nederland, dat een bindende uitspraak doet. Ook dit verzoek kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het verzoek wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het Arbitragecollege.

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

 

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Stuur in zo’n geval een mail aan nicole.verhoeven@voedselbankennederland.nl of aan marcel.weustink@voedselbankennederland.nl en we komen er vertrouwelijk bij jou op terug. Zie ook de Integriteitscode die als Bijlage 6 toegevoegd is aan het Voedselbank Reglement 2022.

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Als er geen vertrouwenspersoon verbonden is aan jouw voedselbank biedt landelijke vertrouwenspersoon een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij jij daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Let wel, de vertrouwenspersoon bemiddelt niet in een werk/vrijwilligersconflict, neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft. De communicatie met vertrouwenspersonen is en blijft vertrouwelijk tenzij jij zelf toestemming hebt gegeven om één en ander ook bij derden aan te kaarten. Echter, in het geval dat het een om een integriteitsmelding gaat kan de ernst van het geval meebrengen dat derden moeten worden ingelicht.

Voedselbanken Nederland en de voedselbanken vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.